വിരമിച്ച അദ്ധ്യാപകര്‍ 


NAME
PERIOD
PATHUMMABI T.P
1968 – 1997
ANI P.A
1964 – 2000
SHARDHA P
1969 – 1999
NALINI P.K
1975 – 2003
CLARA C.J
1976 – 2007
VITHSAN C.T
1979 – 2006
THANKAM A
1978 – 2001
FILOMINA P.L

JAMEELA V.K
1974 – 2005
JHONY C.T
1964 – 1992
SALIN C.J
1974 – 2006
SHANTHAKUMARI K.V
1978 – 2005
MOHAMMED A.P
1966 – 2000
MEENAKSHI K.P

AISHABEEVI C.P
1973 – 2001
LOHIDAKSHAN V.N
1981 – 1990
ROSAKKUTTY V.L (LATE)
1978 – 1999
GOPALAKRISHNAN N.N

VALSALA K
1979 – 2013
GOREGE C.J

BABY B.J
1979 – 2008
LEELA A (LATE)
1979 – 1998
ROSA A.C (LATE)
1964 – 1989
KOCHAPPU V.V (LATE)
1965 – 1987
JHONE C.F
1968 – 1994
ITTUPPUNNI C.D (LATE)

PATHMINI K
1963 – 1984
SUSHEELA T.R
1981 – 2007
THANKAMANIYAMMA M

ABOOBACKER M.K

ABDUL MUHAIMIN
1969 – 1975
ALPHONSA JOSEPH

MADHAVI A
1979 – 1997
THOMAS C.V

DEVAKI V.A
1967 – 2002
NASEEBULLAH K.R
0000 – 2013
JESSY ANTO
9999 – 2014